โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
การจัดเวลาเรียน
1.ระดับปฐมวัย
โรงเรียนจัดให้เด็กเรียนรู้กิจวัตรประจำวันและกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจวัตรประจำวัน
 กิจวัตรประจำวัน เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กได้ใช้ทักษะเกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเอง และพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีงาม ให้เด็กฝึกปฏิบัติตนเองอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นรากฐานของการเคารพ กฎ กติกา ระเบียบสังคม จะช่วยพัฒนาเด็กตามวัย ครบทุกทาง ตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน  และเป็นแนวทางที่ครูจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็ก เพื่อช่วยให้ครูทราบว่า จะต้องจัดกิจกรรมใดบ้าง ในแต่ละวัน และในแต่ละกิจกรรมต้องใช้เวลานานเท่าใด และช่วยให้เด็กเรียนรู้ระเบียบวินัย แล้วปฏิบัติตาม ในการจัดกิจวัตรประจำวัน จะคำนึงถึงสภาพสังคมและสภาพแวดล้อม
 
ตารางกิจกรรมประจำวัน
                                                      07.00 – 08.00  น.                        รับนักเรียนเป็นรายบุคคล
                                                      08.00 – 08.30  น.                        กิจกรรมหน้าเสาธง กายบริหาร
                                                      08.30 – 09.00  น.                        กิจกรรมกลางแจ้ง
                                                      09.00 – 09.20  น.                        ดื่มนม รับประทานอาหารว่าง  (เช้า)
                                                      09.20 – 10.00  น.                        กิจกรรมเสริมประสบการณ์
                                                      10.00 – 10.30  น.                        กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
                                                      10.30 -  11.00  น.                        กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
                                                      11.00 – 12.00  น.                        รับประทานอาหารกลางวัน แปรงฟัน
                                                      12.00 – 14.00  น.                        นอนหลับพักผ่อน
                                                      14.00 – 14.20  น.                        รับประทานอาหารว่าง (บ่าย) 
                                                      14.20 – 14.45  น.                        กิจกรรมเกมการศึกษา
                                                      14.45 – 15.00  น.                        กิจกรรมเล่นตามมุม
                                                      15.00 – 15.30  น.                        เด็กเตรียมตัวกลับบ้าน
 
2)  กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ได้แก่
2.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
     กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย อย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว โดยใช้เสียงเพลง คำคล้องจอง เสียงตบมือ เครื่องเคาะจังหวะ เคาะไม้ เคาะเหล็ก รำมะนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้จังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ทั้งกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย การเคลื่อนไหวพื้นฐาน การฝึกจังหวะ การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์
 2.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
     กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่นำเด็กมารวมกัน เพื่อทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและความตั้งใจ ถือเป็นกิจกรรมสงบ เช่น การฟังนิทาน การฟังเรื่องต่างๆ  ที่สัมพันธ์กับหน่วยการสอน เด็กปฐมวัยจะมีความสนใจสั้น เวลาในการจัดนี้ไม่เกิน 20 นาที และจะเป็นกิจกรรมที่เด็กกับครูมีความใกล้ชิดกันโดยจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออก และเป็นการส่งเสริมการโต้ตอบระหว่างเด็กกับครู และระหว่างเด็กกับเด็ก
 2.3 กิจกรรมสร้างสรรค์
    กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัยมาก เพราะเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการที่เป็นรูปธรรม เป็นกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมทั้งช่วยให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต คิดหาเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และฝึกลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
2.4 กิจกรรมเสรี
     กิจกรรมเสรี  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระ ตามมุมการเล่นหรือศูนย์การเรียน ที่จัดไว้ภายในห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติ มุมบ้าน มุมร้านค้า  เด็กมีโอกาสเลือกเล่นอย่างเสรี ตามความสนใจ และความต้องการของเด็ก ทั้งเน้น รายบุคคล และกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาเด็กให้รู้จักคิดวางแผน และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู และสิ่งแวดล้อม
2.5 กิจกรรมกลางแจ้ง
     กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กออกมานอกห้องเรียน และได้มีโอกาสเล่นอย่างอิสระ การเล่นกลางแจ้งจะช่วยทำให้เด็กแข็งแรงและจิตใจแจ่มใส การออกกำลังกายของเด็กได้แก่ การวิ่ง กระโดด ปีนป่าย การเต้นแอโรบิค ฯลฯ ฉะนั้น ในการจัดสถานที่ จึงคำนึงถึงเด็กเป็นหลัก
2.6 เกมการศึกษา
      เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนา สติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียว  หรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท และความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี      เช่น เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เรียงลำดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ต่อตามแบบ ฯลฯ
2. ระดับประถมศึกษา
   ระดับประถมศึกษา : กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม มีเวลาเรียนรวม 840 ชั่วโมงต่อปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมงต่อปี และรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้นไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปี รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมงต่อปี

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552 ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรียน /กิจกรรม .1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
อังกฤษ จีน อังกฤษ จีน อังกฤษ จีน อังกฤษ จีน อังกฤษ จีน อังกฤษ จีน
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน                        
ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 160 160 160 160 160 160
คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 160 160 160 160 160 160
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 120 120 120 120 120 120
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                        
  • ประวัติศาสตร์
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
  • ศาสนา
           เศรษฐศาสตร์
           ภูมิศาสตร์
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 80 80 80 80 80 80
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม                        
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 4 0 40 40 40 40 40
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต ฯ 200 - 200 - 200   200 - 200 - 200 -
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120
ภาษาจีน  **** - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80
สิ่งแวดล้อมศึกษา - - - - (40) (40) - - (40) (40) - -
รวมสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        
แนะแนว/โตไปไม่โกง/ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10 20/10/10
ลูกเสือ/กิจกรรมเพื่อสารธารณะ 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10 30/10
ชุมนุมสิ่งแวดล้อม/ตามความสนใจ 20/20 20/20 20/20 20/20 - - 20/20 20/20 - - 20/20 20/20
** สิ่งแวดล้อมศึกษา 1,2 - - - - (40) (40) - - (40) (40) - -
รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด / ปี 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

แผนการเรียนของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน
1. ห้องเรียนเน้นภาษาจีน (แผนการเรียนภาษาจีน)
2. ห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ)

เข้าดูโดยละเอียด คลิ๊กด้านล่าง ไฟล์ดาวโหลด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.16 MB