โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ถาม-ตอบ (Q&A)
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
โพสโดย
kunpon
riyana2528@gmail.com

<strong>ชื่อเรื่อง</strong>            :   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล<br />
                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  <br />
<strong>ชื่อผู้ประเมิน</strong>     :  นางรุณี ห่อทอง<br />
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกแล<br />
<strong>ปีการศึกษา </strong>     :  ปีการศึกษา 2563<br />
 
<div style="text-align: center;">
<strong>บทคัดย่อ</strong></div>
 <br />
            การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินด้านบริบท ของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล<br />
            ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล  ในปีการศึกษา 2563 จำแนกเป็นครู จำนวน  26 คน  นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ชั้นอนุบาล 2 ถึง      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 439 คน และนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 109 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถาม     มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบตรวจสภาวะสุขภาพของนักเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างดำเนินโครงการ ระยะที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเสร็จสิ้นโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการประเมินโครงการสรุปได้  ดังนี้                                                                                                <br />
            1.  ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง                           2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่ พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของเอกสารและคู่มือในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องความเพียงพอของวัสดุและเครื่องมือในการให้บริการข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง<br />
              3.  ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวม ครูมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เรื่องที่มีความเหมาะสมสูงสุดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่องเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง   <br />
              4.  ผลการประเมินด้านผลผลิต ของโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล<br />
                   4.1  ผลการประเมินสภาวะสุขภาพของนักเรียน พบว่า ผลการประเมินสภาวะสุขภาพของนักเรียน มีน้ำหนัก และส่วนสูงผ่านเกณฑ์การประเมิน สายตาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนเหาผ่านเกณฑ์การประเมิน<br />
                   4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสุขภาพกับนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกเรื่อง<br />
<br />
โพสโดย : kunpon
IP : 223.207.228.132
โพสเมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2564,20:55 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :