โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ พรมแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันธิยา ประเชิญสุข
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชรินทิพย์ บัวซัง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชา หนูสม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิรัชชา ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาดา เกื้อมิตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริยากร คงชื่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเสลีน่า พรหมประโคน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวดี แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุษกร มหายศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/4