โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุดารัตน์ พึ่งสุริยวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0952566326
อีเมล์ : bum_2626@hotmail.com

นางรุ่งฤดี จันสุกสี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 081-9781034
อีเมล์ : rung10068@gmail.com