โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

นายธีรโชติ ลิ่มทอง

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุดารัตน์ พึ่งสุริยวงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพรนภา สาระทรัพย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายกฤตภาส อังกูรสินธนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวดารินทร์ สุวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3