โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4

นางรุจิเรข ผอมขำ

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุรีวัลย์ สิขิวัฒน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวรชัย รอดเจริญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรุ่งฤดี จันสุกสี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศรัณย์พร ปราณจันทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4