โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

นางสาวหนึ่งฤทัย คำแหง

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจริญญา ศรีสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศลิษา ชูปรีดา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอารียา ยาหยาหมัน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายทวีโชค จิวกาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3