โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเลื่อน

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวยุวดี ดำหาย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเบญจพร บุญมา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายพรพิรุณ ซังปาน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3