โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3

นางสาวเสาวลักษณ์ รำนา

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวกุหลาบทิพย์ รอดบุตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนภาพร แซ่ตัน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวสุมาลี หมิ่นหลัง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4