โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คุณครูระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2

นางสาวมนัสนันท์ หลักฐาน

หัวหน้าคุณครูระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวนุชจรีย์ บูรณศิลป์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวรุจิรา หลงสลำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอมรรัตน์ เรืองหิรัญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางยินดี แสงคำวงศ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4