โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางสาวคณิศร นิ่มดำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณัฐวลัญข์ ชนะคช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญทรัพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิรุณพร บุญชู
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวภัทร์ศรัณย์ จันทร์แดง
บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวลลดา เลิศหิรัญเดช
บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวนวชนม์ แก้วบุญ
บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวอภิษฏา ตันทะโลหะ
บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานธุรการ

นางสาวพารุณี แน่งน้อย
บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานพัสดุ

นายไพโรจน์ สิริวัฒนานุกูล
พนักงานขับรถประจำโรงเรียน

นายสนั่น อินทรเดช
นักการภารโรง