โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณเพ็ญ ทองเกลี้ยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 084-2452109
อีเมล์ : Wanpe2109@gmai.com

นางสาวยมนา เลิศวงหัต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 095-4265696
อีเมล์ : Nanajangk4@gmail.com

นางสาวจิตภาวรรณ แก้วกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 099-3275157
อีเมล์ : keawkrajang1983@gmail.com

นายทวีโชค จิวกาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 093-7430985
อีเมล์ : chewkay5799@gmail.com