โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุวรรณี สีตีเลาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1