โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0918238200
อีเมล์ : yum.1717@hotmail.com

นางสาวศลิษา ชูปรีดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 089-7728485
อีเมล์ : Sarko217@hotmail.com

นางสาวยุวดี ดำหาย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 063-6107445
อีเมล์ : rizzy_som@hotmail.com

นางสาวหนึ่งฤทัย คำแหง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 081-7722334
อีเมล์ : Liverpool693@gmail.com