โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปัญจมา นาคสง่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0918238200
อีเมล์ : yum.1717@hotmail.com

นางสุวรรณี สีตีเลาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0875145738
อีเมล์ : suwanneesitiloh@gmail.com