โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวมนัสนันท์ หลักฐาน
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 087-6254079
อีเมล์ : narak001_@gmail.com

นางสาวอมรรัตน์ เรืองหิรัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 086-6841283
อีเมล์ : kangperson@gmail.com

นางยินดี แสนคำวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 081-6766623
อีเมล์ : ysankumwong@gmail.com

นางสาวนภาพร แซ่ตัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 086-9521604
อีเมล์ : Napaporn-5067@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ รำนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 086-6850761
อีเมล์ : nongsao.2528@gmail.com

นางสาวรุจิรา หลงสลำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 091-5274134
อีเมล์ : rujira_2531@outlook.com

นางสาวกุหลาบทิพย์ รอดบุตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 093-7367302
อีเมล์ : Kuhlabtip300335@gmail. com

นางสาวสุมาลี หมิ่นหลัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4
เบอร์โทร : 062-0560027
อีเมล์ : sumaleenan1011@gmail.com