โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
คณะผู้บริหาร

นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพุทธิมา นันทะกมล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

( ว่าง )
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา