ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

 

นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน

   
ข้าราชการครู

นางสาวฐิติรัตน์ พรภิญโญ

ครู คศ.1

นางสาววรรณเพ็ญ ทองเกลี้ยง

ครู คศ.1

นางสุดารัตน์ พึ่งสุริยวงษ์

ครู คศ.1

นางสาวมนัสนันท์ หลักฐาน

ครู คศ.1

นางสาวศุภลักษณ์ แก้วเลื่อน

ครู คศ.1

นางสุวรรณี สีตีเลา

ครู คศ.1

นายพรพิรุณ ซังปาน

ครู คศ.1

นางสาวศลิษา ชูปรีดา

ครู คศ.1

นางสาวเสาวลักษณ์ รำนา

ครู คศ.1

นางสาวศศิธร วิเศษกาญจน์

ครู คศ.1

นางสาวยมนา เลิศวงหัต

ครู คศ.1

นางสาวนภาพร แซ่ตัน

ครู คศ.1

นางสาวจริญญา ศรีสุข

ครู คศ.1

นางยินดี แสนคำวงศ์

ครู คศ.1

นางสาวปัญจมา นาคสง่า

ครู คศ.1

นางสาวปราณีต สมบัติทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดา ตุกังหัน

ครูผู้ช่วย

 

 

 

             
ครูช่วยสอน

นายพิทยา ชุมนาค

ครูช่วยสอนคหกรรม

นางสาวยุวดี ดำหาย

ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์

นางสาวจันทิมา เพ็ชร์สุทธิ

ครูช่วยสอนปฐมวัย

นางสาวหนึ่งฤทัย คำแหง

ครูช่วยสอนวิทยาศาสตร์

 

 

นางสาวคอลีเยาะ โด

ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวแวนูรมา แวมามะ

ครูช่วยสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวพรพิมล สุเมร

ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์

นางสาววิภาดา รอบรู้

ครูช่วยสอนภาษาไทย

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์รักษ์

ครูช่วยสอนภาษาไทย

นางสาวนูรีย๊ะ เพ็งไพร

ครูช่วยสอนคณิตศาสตร์

 

 

             
             
             
ครูคลังสมอง

นางเปล่งศรี เพ็ชร์คง

นางเกษร คงสังข์

นางสมลักษณ์ เหง้าพันธ์

 
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวจริยา เสี้ยมสอน

ผช.นวก.การเงินและบัญชี

นางสาวอุษาวดี ไทรทองคำ

ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวภัทร์ศรัณย์ จันทร์แดง

ผช.จนท.การเงิน

นางสาวเจนจิรา สุวรรณ

ผช.จนท.การเงิน

นางสาวณัฐวลัญช์ ชนะคช

ผช.จนท.ธุรการ

นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญทรัพย์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวชนิดา ราชนุ้ย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

             
             
             
นักการภารโรง
         
นายปริตต์ สาระมูล  
นางสาวจรรยา ทองแท้