โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดการรับนักเรียน (อ่าน 43) 02 ก.พ. 66
การรับนักเรียน (อ่าน 27) 01 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำงบประมาณ 2566 (อ่าน 247) 04 ต.ค. 65
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมค่าหนังสือเรียน) (อ่าน 401) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านห้อง IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน (อ่าน 478) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 777) 19 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 663) 26 ม.ค. 65
กิจกรรมวันโอโซนโลก (อ่าน 536) 15 ก.ย. 64
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง_63 (อ่าน 571) 28 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อ่าน 811) 04 มิ.ย. 64
ระกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 673) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน อบจ.บ้านนาบอน ประจำ (อ่าน 845) 30 ต.ค. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 908) 13 มิ.ย. 63
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องรายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาค (อ่าน 1427) 29 เม.ย. 63
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิธีการนำเสนองานด้วยโปรแกรม PowerPoint 201 (อ่าน 1467) 29 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 880) 26 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระ (อ่าน 818) 26 มี.ค. 63