โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธิมา นันทะกมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :