คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน ประจำปีการศึกษา 2559

 
 
 

เด็กหญิงโศภิตา ชุมพล
ประธานนักเรียน

 
 
 
 
 
 
เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญทัน
 
 
รองประธานนักเรียน
 
 
 
 
 
 
เด็กหญิงศุภรดา มะลิวรรณ
กรรมการ
เด็กหญิงศิริกัลญา พุดลา
กรรมการ

เด็กหญิงณัฐพัชร์ โรจนพรพิรักษ์
กรรมการ

เด็กหญิงอภิรดี แซ่ตั้น
กรรมการ
 
เด็กหญิงอริยา ขวัญเมือง
กรรมการ