คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน

 

1

นายสุวิทย์                ว่องไว

ผู้ทรงคุณวุฒ

ประธานกรรมการ

2

นายจำเริญ              หลักฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รองประธานกรรมการ

3

นางประเพ็ญ            ตันจำรูญ

ผู้แทนครู

กรรมการ

4

นายสันติ                 เตียงทอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ

5

นายอุดม                 นกศรีแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

6

นายทรัพย์สิน            ภูผา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ

7

นายอัยธยา               ตินติมานนท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

8

นายธนิน                 เข็มทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9

นายเชษฐ์ธนาศักดิ์       ลูกจันทร์ 

ผู้แทนผู้ปกครอง   

กรรมการ

10

นายสมคิด             แซ่หลิม

ผู้แทนศิษย์เก่า 

กรรมการ

11

นางวารุณี              งามทัศนานุกุล

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

12

นายทะนง             องค์สันติภาพ

ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น 

กรรมการ

13

พระใบฎีกาธงชัย      กุสกลจิตโต 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   

กรรมการ

14

พระสมบูรณ์           อนาลโย

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 

กรรมการ

15

นายชลชัย             เทวบุตร

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไว้ดังนี้

  1. กำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ,  สพฐ.  และ   ความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา

  3. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนด

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ  กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  ด้านวิชาการ
     1.1  ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
     1.2  ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     1.3 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบ, การดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.  ด้านงบประมาณ
     2.1 ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
     2.2 ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของ สถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้
3.  ด้านการบริหารงานบุคคล
     ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
4.  ด้านการบริหารทั่วไป
     4.1 ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
     4.2  รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษา ฯลฯ
     4.3  ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ฯลฯ
     4.4  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ
     4.5  ให้ความเห็นชอบ ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษา ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
     4.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนด