ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน

 

นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน


 
 
เมนูโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษาฝึกสอน
ข้อมูลอาคาร สถานที่
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรุ้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
 
 
โรงเรียนในสังกัดอบจ.ภก.
โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ
โรงเรียนอบจ.บ้านไม้เรียบ
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนา
 
 
ลิงค์น่าสนใจ
 

 

กิจกรรมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 
กิจกรรมค่ายพัฒนาลูกเสือคุณ ธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ร่วมประกอบพิธีมุฑิตาจิตแด่ คุณครูผู้อาวุโสและคุณครูนอกประจำการ ร่วมทั้งแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครู
ูดีศร ี อบจ.และครูผู้สอนดีเด่น อบจ.

กิจกรรมวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 
ศึกษาดูงานเเละให้ความ รู้ ในเรื่องการผลิตน้ำยาล้างจานแก่คณะครูเเละ
นักเรียนโรงเรียน  อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา

 

ประกาศโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1/2560 รายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2560 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สถานีตำรวจตำบลวิชิตร่วมกับโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการ D.A.R.E แห่งประเทศไทยีรายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ ์ พ.ศ. 2560 
ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนนำโดย นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผุ้อำนวยการ ฯ รักษาราชการแทนผู่้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินและจังหวัดในภาคกลาง เช่น กาญจนบุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ โดยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสิงแวดล้อมเพื่อนำมาปรับใช้ใน
การพัฒนาโรงเรียนต่อไปีรายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 8-10 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2560 
เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนได้จัดกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีรายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม"ขยะมีค่า"เพื่อจัดการกับขยะอันตราย อาทิเช่น ถ่านไฟฉาย เเบตเตอรี่ ปากกา ขวดสเปรย์ชนิดต่างๆ รวมถึง น้ำมันเหลือใช้ ซึ่งทางโรงเรียนจะมอบให้กับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลให้กับรถฉุกเฉินของโรงพยาบ าล รายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 
ศึกษาดูงานเเละให้ความรู้ในเรื่องการผลิตน้ำยาล้างจานแก่คณะครูเเละนักเรียน
โรงเรียนอบจ.สาธิตร่วมพัฒนารายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 
กิจกรรมค่ายพัฒนาลูกเสือคุณ ธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ เเละส่งเสริมให้นักเรียนมีค ุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองเเละ ผู้อื่น์  รายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 
กิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ตซึ่งทางโรงเรียน ได้ส่งชุดการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 2 ชุด รวมทั้งประชาสัมพันธ์  รายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 
ทางโรงพยาบาลวชิระ เเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเเหลมชั่น ได้เข้ามาจัดกิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้แก่ อสม. , คณะครู เเละ นักเรียน รายละเอียด

กิจกรรมวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 
คณะผู้บริหารและคุณครูในสัง กัดองค์การบริหารส่วนจังหวั ดภูเก็ต ร่วมประกอบพิธีมุฑิตาจิตแด่ คุณครูผู้อาวุโสและคุณครูนอกประจำการ ร่วมทั้งแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีศร ี อบจ.และครูผู้สอนดีเด่น อบจ.รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซอง 25 ตุลาคม 2559 รายละเอียด

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ "วิชาการหาดใหญ่" รายละเอียด

รายงานการประเมินตนเอง SAR 58 ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 ส่วนที่4

ประกาศโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด

 
     
   
   

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
นาฬิกา

 

ปฏิทิน
 

 

ราคาน้ำมัน
 
 
 
สถิติการเยี่ยมชม
 
AmazingCounters.com
 
 
 
Up Date 22 ตุลาคม 2559