โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ภาพกิจกรรม
ค่ายบูรณาการสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมค่ายบูรณาการสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสร้างผลงานและข้อมูลประจำศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนเรียน ทางโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอนจึงได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการโดยนำกลุ่มแกนนำของโรงเรียนเข้ารับการอบรมที่มหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต และได้นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ ณ บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอกในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,10:00   อ่าน 123 ครั้ง