โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน จึงกำหนดพันธกิจที่จะต้องดำเนินการ  ดังนี้
1.       พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
2.       พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารในระบบ ICT อย่างดี
3.       พัฒนาให้นักเรียนมีอุปนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต มีอารมณ์สุนทรียภาพ รัก และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
4.       พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.       ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน เน้นบูรณาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ
6.       พัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ของห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สะอาด สวยงาม
7.       พัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนและระบบเทคโนโลยี ช่วยในการสอนให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
8.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัว เอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้าน
9.       ประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
10.   ส่งเสริมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติอย่างแท้จริงประสานความร่วมมือกับชุมชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
1.       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2.       นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ และมีนิสัยรักการอ่าน
3.       นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิต
4.       นักเรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อแสวงหาความรู้เป็นอย่างดี
5.       ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสอน และมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ
6.       โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เป็นธรรมชาติ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ
7.       ผู้ปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ชุมชน, หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา และเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน
8.       ชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม