โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนคุณธรรม  นักเรียนมีคุณภาพ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ต้นแบบพลเมืองสิ่งแวดล้อม  บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ปรัชญา
นักเรียนเป็นคนดี
มีคุณภาพ
ค้ำจุนสังคม