โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาบอน ตั้งอยู่ที่ 30 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปิดสอนครั้งแรก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อ พ.ศ.. 2469 ซื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลระเงง 1 (บ้านนาบอน) ที่ดินของโรงเรียน นายสลี เจ๊ะตี ได้อุทิศให้เมื่อ พ.ศ. 2457 จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา โดยคิดค่าตอบแทนประมาณ 500 บาท และได้ทำนิติกรรมมอบให้โรงเรียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2468 ตามหนังสือที่ 36/1952   ลงวันที่ 14/12/2467 ฉบับที่ 21/489 ลงวันที่ 25/25/2467 ตามโฉนดเลขที่ 2280 เล่ม 23 หน้า 80  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2458