โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
30  ตำบลวิชิต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เบอร์โทรศัพท์ 076-375708
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ม.ค. 65 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ
1. นักเรียน ครูและบุคลากร ทำกิจกรรม การปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้
ครูยุวดี/ครูซารีฟ๊ะ
04 ธ.ค. 64 ถึง 05 ธ.ค. 64 วันสิ่งแวดล้อมไทย(4ธ.ค.) และวันดินโลก(5ธ.ค.)
1. จัดบอร์ดความรู้ให้กับนักเรียน
2. กิจกรรมบูรณาการในรายวิชา ภาษาไทย ศิลปะ เช่น การแต่งคำขวัญการวาดรูป
3. กิจกรรม Big Cleaning Day
ครูยุวดี/ครูซารีฟ๊ะ
วางแผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน
1. ประชุมครูและบุคลากรในโรงเรียน
2. ประฃุมครูและนักเรียนแกนนำ
ผู้บริหาร/ครูแกนนำ