คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน

1
นายสุวิทย์                ว่องไว ผู้ทรงคุณวุฒ ประธานกรรมการ
2
นายจำเริญ              หลักฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองประธานกรรมการ
3
นางประเพ็ญ            ตันจำรูญ ผู้แทนครู กรรมการ
4
นายสันติ                 เตียงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
5
นายอุดม                 นกศรีแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6
นายทรัพย์สิน            ภูผา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
7
นายอัยธยา               ตินติมานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8
นายธนิน                 เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9
นายเชษฐ์ธนาศักดิ์       ลูกจันทร์  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ
10
นายสมคิด             แซ่หลิม ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ
11
นางวารุณี              งามทัศนานุกุล ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
12
นายทะนง             องค์สันติภาพ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  กรรมการ
13
พระใบฎีกาธงชัย      กุสกลจิตโต  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์    กรรมการ
14
พระสมบูรณ์           อนาลโย ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ
15
นายชลชัย             เทวบุตร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ