ภาพ

ทางโรงพยาบาลวชิระ เเละ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้า นเเหลมชั่น ได้เข้ามาจัดกิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้แก่ อสม. , คณะครู เเละ นักเรียน

ภาพเพิ่มเติม : LINK!