ภาพ

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
โครงการ D.A.R.E แห่งประเทศไทย